مجله جرگه:

 

mobta

مجله جرگه اولین ارگان نشراتی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در سال 1361 تاسیس گردید. این مجله اکنون در 64 صفحه به تیراژ(1000) جلد در هر سه ماه یک مرتبه اقبال چاپ میابد. مجله مذکور در کنار نشر اخبار، گزارش ها، دستاوردها، فعالیت ها و پیشرفت های کاری وزارت، مقالات علمی، سیاسی، دینی، تحقیقی، تحلیلی، ادبی و اشعار را نیز بچاپ میرساند.

 

شــماره  (۸۹)

 شــماره  (۸۸)

 شــماره  (۸۷)