مجله جرگه:

 

mobta

اولین نشریه ارگان نشراتی وزارت امورسرحدات وقبایل درسال 1361 تأسیس گردیده واکنون به منظورآگاهی افکارعامه با نشر وچاپ نمودن مقالات اجتماعی ، سیاسی ، ادبی ، اشعار ، گزارش ها وتشریح وتوضیح اهداف دولت واستراتیژی این وزارت در(100) صفحه با تیراژ (3000) سه هزار شماره درهر دوماه یکبار به نشرمیرسد.

 

 

 

شــماره  (۸۹)

 شــماره  (۸۸)

 شــماره  (۸۷)