مجله هموطن:

mobta

 

مجله هموطن: مجله هموطن ارگان نشراتی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در سال 1362 تاسیس گردیده به دو زبان رسمی پشتو، دری و 9 لسان محلی اوزبیکی، ترکمنی، بلوچی،شغنانی، پشه یی، نورستانی، گواری، گجری و منجانی به تیراژ 1000 جلد در 64 صفحه، با مقالات ومطالب علمی، ادبی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی جهت روشن ساختن اذهان هموطنان ما طور سه ماهه به نشر میرسد.