کتاب ها

کتابها: وزارت امورسرحدات وقبایل برعلاوه ازوظایف ومصروفیت های گسترده خویش تا اکنون درمسایل فرهنگی وصحافتی نیز فعالیت های را انجام داده ، چنانچه با درنظرداشت مقتضیات وقت درطبع ونشر کتابهای علمی، سیاسی ، تاریخی وکلتوری اقدام عملی نموده ودراینجا تمام عناوین موضوعات ومطالب را به نشر میرسانیم که ازسوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورسرحدات وقبایل طی چند سال طبع وبه نشر رسیده است

mobta

mobta