تاریخچه مختصرلیسه عالی خوشحال خان

mobta

برای اولین بار درسال 1328 در زمان صدارت اعیلحضرت سردار شاه محمود خان به نظربه ضرورت بنام لیسه قبایل آزاد یک مکتب تاسیس گردید. درآن فرندان اقوام ساکن دوطرف خط فرضی دیورند، مناطق سرحدی وقبایل آزاد دراین مکتب تحت آموزش قررمیگرفتند.

لیسه خوشحال خان اززمان تاسیس الی سال 1339 از صنف اول شاگرد می پذیرفت، از 1380 ببعد از صنف پنجم وششم شاگرد جذب مینمود وازسال 1389 به این طرف از شاگردان بی بضاعت مناطق ناامن وسرحدی را ازصنف 7 تا صنف 12 بطور لیلیه زیرتعلیم وتربیه قرارمیدهد. به اساس تشکیل 149 تن این لیسه توانایی تعلیم وتربیه را برای (2000) شاگرد  بطور لیلیه دارا می باشد.