تاریخچه مختصرلیسه عالی قبایل:

mobta

 

لیسه عالی قبایل درولایت خوست موقیعت دارد لیسه متذکره تا سال 1396 زیراثر وزارت  محترم معارف بود، به اثرسعی وتلاش ریاست تعلیم وتربیه وزارت امورسرحدات وقبایل به منظورانکشاف متوازن تعلیمی به اساس پرتوکول میان این وزارت ووزارت محترم معارف درسال 1396 تحت قیومیت وزارت امورسرحدات وقبایل قرار گرفت تا زمینه تعلیم وتربیه مناسب برای جوانان مناطق سرحدی، ناامن وقبایلی فراهم شود ودرسال 1397 زیرچتراین وزارت به فعالیت آغاز نمود.

لیسه عالی قبایل(50) نفر درتشکیل خود دارد که  توانایی فراهم نمودن زمینه تعلیم وتربیه برای (600) شاگرد را بطورلیلیه دارا می باشد.