خط فرضی دیورند و سرحدات افغانستان

mobta

1- سرحد مشترک با کشور ایران                                               

سرحد مشترک افغانستان با ایران از کوه ملک سیاه شروع گردیده و تا دره زولفقار امتداد دارد.                                                                            

2- سرحد مشترک با کشور ترکمنستان                                                     

 سرحد مشترک  افغانستان با  کشور ترکمنستان از ولسوالی گلران ولایت هرات اغاز گردیده وتا ولسوالی شورتپه ولایت بلخ امتداد دارد.                         

3 - سرحد مشترک با کشور ازبکستان                                        

سرحد با این کشور از ولسوالی شورتپه ولایت بلخ اغاز گردیده و تا ولسوالی کلدار ولایت بلخ امتداد دارد.                                                         

4- سرحد با کشور تاجیکستان                                                           

سرحد با این کشور از ولسوالی کلدار ولایت بلخ اغاز گردیده و تا ولسوالی   واخان ولایت بدخشان امتداد دارد

5- سرحد با کشور چین                                                          

سرحد با این کشور از منطقه دره یولی ولسوالی واخان ولایت بدخشان اغاز گردیده و تا دهنه کلیک ولسوالی واخجیر ولایت بدخشان امتداد دارد.

6- سرحد با جمو کشمیر                                                             

از دهنه واخجیر ولسوالی واخان ولایت بدخشان شروع گردیده و تا منطقه نوشاخ ولسوالی واخان همین ولایت امتداد دارد.                                            

7- خط فرضی دیورند                                                                 

این خط فرضی به صورت جبری بر ملت واحد افغانستان تحمیل گردیده که از نوشاخ ولسوالی واخان بدخشان آغاز و الی ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز امتداد دارد..