تاریخچه مختصرلیسه عالی پشتونستان:

mobta

لیسه عالی پشتونستان درولایت ننگرهار موقیعت دارد لیسه فوق الذکرتا سال 1396 زیرچتر وزارت  محترم معارف قرارداشت، به منظوراینکه  زمینه تعلیم وتربیه مناسب بطور لیلیه برای جوانان مناطق سرحدی، ناامن وقبایلی فراهم شود به اثرسعی وتلاش ریاست تعلیم وتربیه وزارت امورسرحدات وقبایل به منظورانکشاف متوازن تعلیم وتربیه به اساس پرتوکول میان این وزارت ووزارت محترم معارف درسال 1396 تحت قیومیت وزارت امورسرحدات وقبایل قرار گرفت ودرسال 1397 زیراثراین وزارت به فعالیت آغاز نمود.

لیسه عالی پشتونستان به اساس تشکیل (41) نفرخود ظرفیت تعلیم وتربیه (600) شاگرد را بطورلیلیه دارد.