معینیت مسلکی

معینیت مسلکی پیش ازآن درتشکیل وزارت امورسرحدات و قبایل بنام معینیت سیاسی وظایف محوله اش را به پیش می­برد و دراین اواخر به معینیت مسلکی مسما گردیده است. ریاست های پلان و پالیسی، تعلیم و تربیه، تحقیق و مطالعات و اطلاعات و ارتباط عامه از جمله چهارریاست اند که کارهای خویش را تحت رهبری معینیت مسلکی تنظیم می نمایند.

 معینیت مسلکی بحیث یک معینیت مهم طبق لایحه براساس قانون اساسی، پالیسی و استراتژی وزارت وظایف اش را دنبال می کند.

معتلق به معینیت مسلکی؛ اداره تمام امور، پلان گذاری، رهبری و کنترول، ایجاد سهولت جهت طرح پالیسی و استراتژیک وزارت، مشوره با بخش رهبری در مورد کارهای بزرگ وزارت و معینیت مسلکی، تعین اولیت های خاص ومهم استراتژیک وزارت، تطبیق پالیسی وزارت به هدف بهبود کارها وارایه پشنهادات خاص امور،  نظارت کردن پالیسی های تطبیق شده به سطح بلند، انسجام و هماهنگی ازطرف ریاست­های مربوط این معینیت، تنظیم و رهبری کارهای تدریسی و لوژستیکی لیسه های سه گانه که مربوط به وزارت است، انکشاف معیارها و شاخص ها با درنظرداشت کمیت و کیفیت، تحلیل و ارزیابی آنعده پروژه های علمی و تحقیقی از سوی محقیقین ریاست تحقیق و مطالعات، تطبیق طرح پالیسی خاص در بخش سرحدات کشور، تنظیم کار پروژه های انکشافی، ترتیب و تنظیم نشرات وزارت، گرفتن سهم فعال در تصامیم مهم با بخش رهبری وزارت.