معینیت بررسی سرحدات

معینیت بررسی، فنی و مسلکی سرحدات درتشکیل وزارت امور سرحدات و قبایل به هدف نگهداری وحفظ سرحدات ایجاد شده است که این معینیت در بخش کارهای بزرگ بنیادی وزارت سرحدات و امور قبایل فعالیت دارد.

 حـفظ سرحدات و تمامیت ارضی وظیفه­ی ­­­­­­­­­­­مقدس هر فرد این کشوراست. معینیت مسلکی فنی و برسی سرحدات یکی از معینیت مهم وزارت است که آمریت های کاری و قرارگاه  وی در مرکز به شش استقامت وظایف اش را به پیش می­برد.

استقامت شرقی در ولایت ننگرهار

استقامت جنوب شرق در ولایت پکتیا

استقامت  جنوبی درولایت قندهار

استقامت غرب در ولایت هرات

استقامت شمال در ولایت بلخ

واستقامت شمال شرق در ولایت تخارموقعیت دارد.

وظایف استقامت­های یاد شده، با درنظرداشت امکانات موثرحفاظت دوامدار و مطمیین سرحدات است.

اتحاد واتفاق اموری سرحدی درحفاظت سرحدات یکی ازاستقامت کاری معینیت بررسی، مسلکی و فنی سرحدات را تشکیل می­دهد.

در معینیت بررسی، فنی و مسلکی افراد ماهر با تجربه و کارفهم جهت تحقیق اهداف فوق الذکر که در اولویت و خواست استقامت کاری وزارت قرار دارد، کار می­کند   

این معینیت وظیفه دارد که براساس استراتژیک وزارت مشکلات سرحدی را بررسی نماید.