تاریخچه مختصر لیسه عالی رحمان بابا:

mobta

لیسه عالی رحمان بابا در 1326 تاسیس ودرسال 1386 درروشنایی حکم مقام ریاست جمهوری به اساس تفاهم وهماهنگی با وزارت محترم معارف وزارت امورسرحدات وقبایل این لیسه از وزارت معارف جدا وتحت اثروزارت امورسرحدات وقبایل قرارگرفت.

دراین لیسه به شاگردان مناطق ناامن سرحدی که بنابرعوامل مختلف زمینه تعلیم وتربیه برایشان مساعد نیست آموزش داده میشوند. براساس تشکیل 99 نفری، توانایی تعلیم وتربیه را برای درحدود (1700) تن شاگرد بصورت لیله دارد.