تاریخچه مختصر انستیتوت بایزید روشان:

mobta

 

انستیتوت بایزید روشان در 1394 بصور رسمی به فعالیت آغاز نمود، انستیتوت متذکره دارای چهارپوهنځی  (اقتصاد، انجینری، زراعت وکمپیوترساینس) می باشد که از سوی (۱۹) استاد امورتدریسی آن به پیش برده میشود. کارمندان اداری، تدریسی، استادان لیلیه وپرسونل خدماتی انستیتوت بایزید روشان  مجموعاْ به (35) تن میرسد. این تشکیل از طرف ریاست تشکیلات اداره امورریاست جمهوری در(18) عقرب سال 1395 منظور شده وتااکنون از این انستیتوت چهاردوره محلصین فراغ گردیده اند.

mobta

 

 

mobtamobta

 

mobtamobta

mobtamobta

mobtamobta