تاریخچه مختصر لیسه عالی عبدالله خان اچکزی:

mobta

لیسه عالی عبدالله خان اچکزی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار موقیعت دارد از سال ها به این سو زیرچتروزارت محترم معارف فعالیت میکرد، به منظورانکشاف تعلیمی متوازن وفراهم شدن زمینه تعلیم وتربیه برای جوانان مناطق سرحدی، ناامن وقبایل بصورت لیلیه به اثرسعی وتلاش ریاست تعلیم وتربیه وزارت امورسرحدات وقبایل به اساس پرتوکول میان وزارت امورسرحدات وقبایل ووزارت معارف درسال 1396 تحت اداره وزارت امورسرحدات وقبایل قرارگرفت ودرسال 1397 زیراثراین وزارت به فعالیت شروع کرد.

لیسه عبدالله اچکزی به اساس تشکیل (41) نفرخود ظرفیت تعلیم وتربیه (600) شاگرد را بطورلیلیه دارد.