مسلکي معینیت

 مسلکي معینیت تر دې مخکې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په تشکیل کې د سیاسي معینیت په نوم خپلې ورسپارل شوې دندې پر مخ وړې، چې په دې وروستیو کې د مسلکي معینیت په نوم ونومول شو. د پلان او پالیسي ریاست، د ښوونې او روزنې ریاست، دتحقیق او مطالعاتو ریاست او د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست هغه څلور ریاستونه دي، چې د مسلکي معینیت تر رهبرۍ لاندې خپلې چارې تنظیموي. مسلکي معینیت د یوه مهم معنیت په توګه له لایحې سره سم د اساسي قانون په رڼا کې د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ پر بنسټ لاندې دندې پر مخ وړي. په مسلکي معینیت پورې اړونده د ټولو چارو اداره کول، پلان جوړونه، رهبري او کنټرول. د وزارت د ستراتیژیکې پالیسۍ د طرحې لپاره د اسانتیاوو برابرول. د مسلکي معینیت د ټولو چارو د کاري لوریو او وزارت د نورو چارو په اړه د وزارت له مشرتابه سره مشوره. د وزارت د ستراتیژیکو او مهمو لومړیتوبونو ځانګړي کول او ټاکل. د وزارت د پالیسۍ پلي کول او د چارو د ښه والي په موخه د ځانګړو وړاندیزونو وړاندې کول. په لوړه کچه د پالیسیو له پلي کولو څخه نظارت کول. د اړوند ریاستونو له خوا د چارو همغږي او انسجام. د وزارت اړوند دری ګونو لېسو د تدریسي او لوژستیکي چارو تنظیم او رهبري. د وزارت له لومړیتوبونو سره سم د څومره والي او څرنګوالي د شاخصونو او معیارونو پراختیا. د هغو څېړنیزو او علمي پروژو تحلیل او ارزونه، چې د تحقیق او مطالعاتو ریاست د څېړونکو له خوا تیاریږي. د هېواد د سرحدونو په برخه کې د ځانګړې پالیسۍ طرحه او پلي کول. د پراختیا یي پروژو د چارو تنظیم. د وزارت د خپرونو ترتیب او تنظیم. د وزارت د مشرتابه په مهمو پرېکړو کې برخه اخستل.