هموطن مجله:

 

هموطن

 

هموطن مجله:

هموطن مجله د سرحدونو، قومونواوقبایلو چارو وزارت خپرنیز ارګان دی چې له ۱۳۶۲لمریز کال راپدیخوا د هېواد په دوو رسمي پښتو ، دري او ۹ محلي اوزبیکي، ترکمني، بلوچي،شغناني، پشه یي، نورستاني، گواري، گجري و منجاني ژبو د عامه پوهاوي، ژبو د ودې او فرهنګي بډاینې په منظورعلمي، سیاسي، ادبي اوښوونیزې مقالې چاپ اوخپروي،  اوسمهال ۶۴مخونو کې په هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه چاپیږي.