فهرست پروژه های وزارت امور سرحدات وقبایل برای سال مالی ۱۳۹۹

شماره

دپروژی نوم دپروژی موخه

دپروژی دپیل نیته

دپروژی دپای نیته

بودجه

دپروژی دپیلی کیدو ځای(ولایت)

دپروژی دقیقه پته تمویل کننده
1

اعمارکمپلکس تعلیمی خوشحال خان

ایجاد فضای مناسب تعلیمی برای متعلمین لیسه

1399/3/20

1400/03/19 16000000 کابل دشت پدوله دولت جمهوری اسلامی افغانستان
2

پروژه مدیریت اطلاعات سرحدات وقبایل

 

۱جمع آوری معلومات مناطق سرحدی

۲وصل نمودن وولایات به شکل انلاین با مرکز

 

سال مالی ۱۳۹۹

سال مالی ۱۴۰۰ 3000000

کابل

کابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان
3 پروژه موبتاریفورم

۱دریافت نقاط ضعف و قوت وزارت مطابق ستراتیژی وزارت

۲بلند بردن ظرفیت کارمندان

سال مالی ۱۳۹۹

سال مالی ۱۴۰۰ 5000000

کابل

کابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان
4

اعمار صالون کنفرانس ومهمانخانه ولایت خوست

 

زمینه آسایش وسهولت برای کارمندان ومهمانان ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت خوست

 

1398/9/20

1399/8/20

19818534.8 خوست خوست دولت هندوستان
5

اعمار تعمیر مدیریت تورخم ریاست امور سرحدات وقبایل ولایت ننگرهار

 

زمینه آسایش وسهولت برای کارمندان ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت ننگرهار

1398/9/21

1399/9/20 5319055.2 ننگرهار ننگرهار دولت هندوستان

گزارش پروژه های انکشافی ریاست پلان وپالیسی طی سال ۱۳۹۸

در سال مالی1398 جمعآ به تعداد چهار پروژه وجود داشت که دو پروژه آن ساختمانی ودو پروژه آن خدماتی میباشد که قرار ذیل است                                                                                            

۱: اعمار کمپلکس تعلیمی لیسه خوشحالخان که از بودجه دولت افغانستان تمویل میگردد  ۱۴ میلیون افغانی پول منظوری داشت که پروژه مذکور ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده ومورد بهره برداری قرارگرفته است

 ۲:  پروژه اعمار سالون کنفرانس ولایت پکتیا  از بودجه دولت هند تمویل میگردد که پروژه ۱۰۰مذکور به مبلغ ۱۸۹۴۵۵۰۹ افغانی عقد قرارداد گردیده بود که پروژه مذکور برآورد ثانی آن تکمیل گردیده ۱۰۰ فیصد پیشرفت فزیکی دارد.

۳. پروژه (MObta Reform) پروژه ریفورم وزارت امور سرحدات و قبایل(٪ 46) پیشرفت فزیکی دارد و(58٪) بودجه آن مصرف شده است .

۴. پروژه (BTMIS) پروژه مدیریت اطلاعات سرحدات و قبایل   (88.75 ) فیصد پیشرفت فزیکی دارد و (83.06) فیصد بودجه مصرف گردیده است .

که مجموعآ (85%) فیصد بودجه انکشافی تطبیق شده است .

یادداشت: پروژه تحکیمات امور امنیتی که مبلغ ۳۴۲۹۲۰۰ افغانی قراردادگردیده بود یک پروژه غیر انکشافی بوده که ۱۰۰ فیصد پروژه مذکور تکمیل گردیده فعلآ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

                                                       بااحترام