د اطلاع رسونې مرجع

  1. د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست د عامه اړیکو لوی او د اطلاع رسونې مسوول سیدنظیم  سعیدي

       د اریکې شمېره :          0700251155  

       ایمیل : saydi02@gmail.com

  1.   د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست اجرائیه مدیرمحمد صدیق سرور زاده

      د اریکې شمېره :  0707411327

  1. د هموطن مجلې سکرتر عبدالمحبوب حمیدی

     د اریکې شمېره :  0708015394

     ایمیل :    info@mobta.gov.af


دمــــــرکـــــز او ولایـــتونو رپــــوټونه

 

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت

گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی 1398

 

فهرست مطالب

پس منظر.............................................................. 3

خلاصه گزارش........................................................3

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده............................... .4

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن................... .7

تحلیل اجراآت.. ......................................................11

الف: فعالیت های درحال اجرا .....................................13

ب: فعالیت های معطل شده........................................ 13

ج: فعالیت های آغاز نشده.......................................... 13

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی............................ 14

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان............................ 14

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1399. ............18

ضمایم................................................................. 22

ضمیمۀ شماره (1): عواید  سال مالی  1398 ( به افغانی)..... 22

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398. 23

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره........................24

بخش کارکنان مرکزی................................................. 25

بخش کارکنان ولایتی................................................... 26

پس منظر

وزارت امور سرحدات و قبایل در سال 1300 هـ ش  در زمان حکومت غازی  امان الله خان ایجاد گردید و از امور قبایلی و مرزی رسیده گی مینمود. این شعبه در سال 1309 هـ ش در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد نادر خان در چوکات وزارت حربیه به ریاست قبایل تبدیل و در دوران صدارت سردار محمد داود خان در سال 1332 به ریاست مستقل قبایل ارتقأ و در سال 1352 با استقرار نظام جمهوریت توسط سردار محمد داود خان از ریاست مستقل به وزارت امور سرحدات و قبایل در چوکات کابینه عرض اندام نمودو در برج اسد سال 1360 هـ ش بنام آن به وزارت اموراقوام وقبایل ، بعدآ بنام وزارت امورسرحدات وقبایل تعویض و درسال 1391 هـ ش  تغیر نام نموده وفعلآ هم بنام وزارت امورسرحدات وقبایل یاد میگردد.

دیدگاه وزارت امور سرحدات و قبایل: افغانستان یک ملت واحد، مترقی و حافظ صلح و تمامیت ارضی خویش از طریق اقوام و قبایل خواهد بود.

 اهداف اساسی وزارت امور سرحدات و قبایل عبارت است از وحدت ملی، حفظ سرحدات، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن  می باشد.

وزارت امور سرحدات و قبایل تحت چتر سکتور مصونیت اجتماعی دارای 4 برنامه اساسی (1- انکشاف تعلیم و تربیه 2- حل منازعات، رشد فرهنگی و مطالعات نژاد شناسی اقوام و قبایل 3- تدقیق و کنترول خطوط صفری سرحدی 4- حمایت مالی و اداری) می باشد. 

منبع : ( پلان استراتیژیک در فصل اول صفحه (5))تذکر گردیده است .

د لا زیاتو معلوماتو لپاره.....