لنــــــــــډه تــــــــــاریخــــچه

-په ۱۳۰۰ هــ.ش کال کې چې د ۱۹۲۱ م کال سره سمون لری دغازی امان الله خان په امر د افغانستان  د شاهی دولت په چوکات کې له قبایلو سره د اړیکویو دفتر جوړشو؛ چې دې ورته څانګه د امیر شیر علی خان او امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هم موجوده وه.

-په ۱۳۰۹ هــ.ش کال کی چی د۱۹۳۰ م کال سره سمون لری د اعلیحضرت، شهید محمد نادر خان په عصر کی د حربیې وزارت په چوکاټ کې دقبایلو د ریاست په نوم یوه اداره جوړه شوه.

-په ۱۳۲۶ هــ.ش کال چی د۱۹۴۷م کال سره سمون لری د سردارشاه محمود خان دصدارت په وخت کې دا اداره دقبایلو د ریاست په نامه د صدارت په چوکاټ کې د یوې ادارې په نوم رامنځته شوه.

-د1332هــ.ش کال دسنبلې په(۱۹)چې د۱۹۵۳ م دجولای د(۱۶) سره سمون لری د سردار محمد داؤد د صدارت پرمهال دقبایلو مستقل ریاست په نوم د کابېنی په چوکاټ کی او هم په دا اداره ۱۳۵۲ ه. ل کال کی د شهید سردار محمد داود خان دلومړنی جمهوریت په وخت کی  له مستقل ریاست نه وزارت ته لوړه کړل شوه.

- د ۱۳۶۰ هـ.ش کال دزمری په میاشت  کی د دې وزارت نوم د قومونو او قبایلو وزارت، وروسته بیا د سرحدونو او قبایلو چارو په وزارت او بیا  د جمهور رئیس په کابینه کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په نوم او د ۱۳۹۱ هــ.ل کال په وروستیو کی د حکومت د کابینی په غونډه کې دسرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوم ونومول شو.