د اطلاع رسونې مرجع

 د اطلاع رسونې مسوول عبیدالله قرلق
  ریاست: د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

      د اړیکې شمېره :  0772012303

 ایمیل:        obaidullahobaid62@gmail.com  

د وزارت رسمي ایمیل :        info@mobta.gov.af  

اطلاعاتو ته آسانه لاسرسی :  https://www.askforinfo.af   

د فعالیت وخت: د رسمیاتو له پیل څخه ترپای

    

 


د وزارت رپــــــوټــــــونــــــه