تماس با ما

34.515220635063, 69.328622799927

معلومات برای تماس

مکرویان ۳ کابل افغانستان
1711 231 20 0
info@mobta.gov.af