مونږ سره اړیکې

34.515220635063, 69.328622799927

Contact information

درېم مکروریان کابل افغانستان
1711 231 20 0
info@mobta.gov.af