د اطلاع رسونې مرجع

 د اطلاع رسونې مسوول دل آقا رنځمل
  ریاست: د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

      د اړیکې شمېره :  0748469922

 ایمیل:       delranzmal@gmail.com

د وزارت رسمي ایمیل :        info@mobta.gov.af  

اطلاعاتو ته آسانه لاسرسی :  https://www.askforinfo.af   

د فعالیت وخت: د رسمیاتو له پیل څخه ترپای

    

 


د وزارت رپــــــوټــــــونــــــه