د اطلاع رسونې مرجع

مولوي تسلیم الله حقاني
  ریاست: د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

د اړیکې شمېره:۰۷۰۰۱۴۸۲۸۷ 

                        ایمیل:       mobtamob@gmail.com

د وزارت رسمي ایمیل :        info@mobta.gov.af  

اطلاعاتو ته آسانه لاسرسی :  https://www.askforinfo.af   

د فعالیت وخت: د رسمیاتو له پیل څخه ترپای

    

 


د وزارت رپــــــوټــــــونــــــه