هموطن مجله:

mobta

 د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت دا خپرونه دری میاشتنۍ ده،چې د هیواد په اتو ژبو، پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشه یي، نورستاني او پامیري په ۱۰۰ مخونو کې د سیاسي، علمي، ادبي، کلتوري او ښوونیزو مطالبو په درلودلو سره د خلکو د ذهنیت د روښانولو او پوهاوي په موخه د (۲۰۰۰) په تیراژ چاپ او خپریږي.