جرګه مجله

Mobta

 

جرګه مجله د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لـومړنی نشراتي ارګان دی، چې په 1361کال کې تاسیس شوې ده. یاده مجله اوس په ۶۴ مخونوکې د (۲۰۰۰) ټوکو په تېراژ هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه خپريږي. جرګه مجله افغانستان د اسلامي امارت هدفونو او وزارت د ستراتیژۍ توضیح،تشریح او پرهغې د خلکو پوهاوي په منظور د ټولنیزو، سیاسي، دینی، ادبي، تحقیقي او څېړنېزو مقالو، شعرونو او رپوټونو په درلودلو سره خپریږي.

 

 

ګــــڼه  (۸۹)

ګــــڼه  (۸۸)

 ګــــڼه (۸۷)