جرګه مجله

mobta

 

دا مجله د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لـومړنی نشراتي ارګان دی، چې په 1361کال کې تاسیس شوې ده. جرګه اوس په ۱۰۰ مخونوکې د (۳۰۰۰) ټوکو په تېراژ هرې دوه میاشتې وروسته خپريږي. جرګه مجله د افغان دولت د هدفونو او وزارت د ستراتیژۍ توضیح،تشریح او پرهغې د خلکو پوهاوي په منظور د ټولنیزو، سیاسي، دینی، ادبي مقالو، شعرونو او رپوټونو سره خپریږي.

 

 

 

 

ګــــڼه  (۸۹)

ګــــڼه  (۸۸)

 ګــــڼه (۸۷)