کتاب ها

کتابها: وزارت امورسرحدات وقبایل برعلاوه ازوظایف ومصروفیت های گسترده خویش تا اکنون درمسایل فرهنگی وصحافتی نیز فعالیت های را انجام داده ، چنانچه با درنظرداشت مقتضیات وقت درطبع ونشر کتابهای علمی، سیاسی ، تاریخی وکلتوری اقدام عملی نموده ودراینجا تمام عناوین موضوعات ومطالب را به نشر میرسانیم که ازسوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورسرحدات وقبایل طی چند سال طبع وبه نشر رسیده است

mobta

mobta

 

ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل بعد از حاکمیت امارت اسلامی دوعنوان کتاب زیر را بچاپ رسانیده است.

۱ـ د منځنۍ اسیا د فرهنګ په لېږد کې د افغانستان ونډه

۲ـ پر پښتني کلتور د جګړو اغیز