تاریخچه مختصرلیسه عالی عبدالقادر کوچی

به اساس حکم ریاست جمهوری وقت به منظور فراهم نمودن زمینه  تعلیم و تربیه برای فرزندان کشور، در سال 1388 هـ.ش سنگ تهداب لیسه عالی عبدالقادر کوچی در چوکات وزارت معارف در ولایت ننگرهار گذاشته شد.
لیسه عالی عبدالقادر کوچی از سال تاسیس الی سال 1395 مربوط به وزارت معارف بود، در سال 1395 از بدنه وزارت معارف جدا  و مربوط ریاست مستقل انسجام امورکوچی ها گردید و با پیروزی امارت اسلامی و یکجا شدن ریاست انسجام امورکوچی با وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل درسال 1401 هـ.ش، لیسه متذکره شامل تشکیل این وزارت گردید و تا اکنون تحت اثر آن  فعالیت می نماید.
لیسه عالی عبدالقادر کوچی دارای هشت صنف درسی، پنچ شعبه اداری و 27 اتاق لیلیه برای بودوباش متعلمین می باشد.
لیسه متذکره بشکل مختلط بوده که  در مجموع به تعداد (2000) تن متعلم هم از طبقه ذکور و اناث مصروف فراگیری تعلیم وتربیه در این لیسه می باشند.
تشکیل لیسه عبدالقادرکوچی درسال 1402 هـ.ش به (44) تن کارمند می رسید، که از جمله پنج تن کارمند اداری، (31) تن معلم و (5) تن پرسونل خدماتی می باشد.
بخش تدریسی:
نصاب و میتود  تدریسی لیسه عالی عبدالقادر کوچی  به اساس قوانین ولوایح وزارت معارف به پیش برده می شود، هم چنان کتب درسی ودیگر مواد مطبوع وغیر مطبوع آن  از سوی وزارت معارف تهیه می گردد، نتایج وشهادت نامه های شاگردان نیز مربوط به  وزارت معارف می باشد. 
استادان لیسه نامبرده از جانب وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل به موافقه وزارت معارف استخدام می گردند.
بخش صحی:
درتشکیل لیسه عالی عبدالقادر کوچی  یک داکتر متخصص وجود دارد، که خدمات صحی را برای شاگردان لیسه متذکره ارایه می نماید  و ادویه مورد نیاز صحی این لیسه از سوی وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل تهیه می گردد.
بخش لیلیه:
مواد خوراکی و لوژیستگی شاگران لیسه متذکره به وقت و زمان معین آن از سوی وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل اکمال می گردد، لیلیه این لیسه از سوی مدیر لیلیه اداره می شود.
بخش ورزشی:
به هدف بلند بردن توانایی فزیکی متعلمین لیسه، سهولت های ورزشی برای شاگردان لیسه نامبرده فراهم شده است.
به اثرسعی وتلاش منسوبین این لیسه تیم های فوتبال، فوتسال، باسکیتبال  و کرکت در لیسه نامبرده ایجاد گردیده است.