ریاست عمومی مالی و اداری

  • نظارت ومدیریت ارایه خدمات و تسهیلات موثر و به موقع اجرائیوی، اداری، خدماتی، حسابی و همچنان رشد وانکشاف سیستم های تکنالوژی معلوماتی یکسان و موثر جهت بهبود وتسهیل در امور کاری ادارات مرکزی و ولایتی وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل.
  • رهبری، نظارت و کنترول امور مالی بشمول رسیدگی به وجوه مالی، محاسبوی، انکشاف موثر مالی وزارت مطابق به احکام و قوانین مالی.
  • مدیریت ونظارت از طرح و ترتیب بودجه عادی وانکشافی در مطابقت با پلان ها و اجراات کاری وزارت.
  • کنترول و مراقبت از اجرای قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل های مالی، حسابی تدارکاتی، اداری، منابع بشری، تکنالوژی معلوماتی و نظارت از تطبیق آن.
  • هدایت لازم با تمام ریاست های مربوطه وزارت به منظور ترتیب بودجه به اساس برنامه مطابق رهنمودها جهت تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی وخدماتی به اساس پلان کاری و دفاع از بودجه وزارت.