ریاست تدارکارت

ریاست تدارکات که قبلا به نام ریاست تهیه و تدارکات یاد می شد در سال ۱۳۹۶ به نام تدارکات مسما شد این ریاست دارای دو آمریت ، دو مدیریت عمومی و مدیریت اجرائیه  میباشد که قرارذیل می باشد:

 1. آمریت تدارکات
 2. آمریت تسهیل قراردادها و ۤپلانگذاری
 3. مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها
 4. مدیریت عمومی پلانګذاری

مدیریت اجرائیه .

وظایف عمده ریاست تدارکات.

 1. تثبیت و توحید نیاز مندی های تدارکاتی وزارت .
 2. پروژه سازی نیازمندی های توحید شده .
 3. ترتیب پلان تدارکاتی اخذ منظوری مقام (امر عطا ) و ثبت آن در سیستم APPMS   اداره تدارکات ملی .
 4. اعلان پروژه ، درخواست ،دریافت ، افر گشایی (توسط هیئت آفر گشایی) و ارزیابی افر ها ، تثبیت افر های جوابگو و افر برنده (توسط هیئت ارزیابی ) .
 5. عقد قرارداد با داو طلب برنده .
 6. ارایه تسهیلات تدارکاتی بعد از عقذ قرارداد .
 7. تهیه و تدارک اجناس ، خدمات و امور ساختمانی که از قبل پیش بینی نبوده و به گونه آنی بروز کند به روش در خواست نرخ گیری .