د تدارکاتو ریاست

دغه ریاست چې مخکې د تدارکاتو او خدماتو په نامه یادیده په ۱۳۹۶ کال په تشکیل د تدارکاتو ریاست په نامه ونومول شو.

د تدارکاتو ریاست عمده دندې یاد ریاست دوه امریتونه ، دوه عمومي مدیریتونه او اجرائیه مدیریت لري چې په لاندې ډول دي:

 1. امریت تدارکات
 2. امریت تسهیل قراردادها و ۤپلانگذاری
 3. مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها
 4. مدیریت عمومی پلانګذاری

مدیریت اجرائیه

دغه ریاست په ټولیزه توګه لاندې دندې پرمخ بیايي

 1. د وزارت د تدارکاتی اړتیاوو تثبیت او توحید کول .
 2. د توحید شویو اړتیاوو پروژه کول.
 3. د تدارکاتی پلان  ترتیب ، له مقام څخه یی د منظو ري اخستل او د تدارکاتو ملي ادارې په سیستم (APPMS) کې یې خوندي کول.
 4. دپروژې اعلان ، غوښتنه ، موندنه د افر گشایی د افر گشایي هیئت لخوا او د افرونو ارزونه ، د ځواب ویونکو او ګټونکو افرونو مشخص کول د ارزونې هیئت لخوا  .
 5. د غوښتونکو (داوطلبانو ) سره د هوکړه لیک ترتیبول.
 6. د تدارکاتي تسهیلاتو وړاندې کول له هوکړه لیک وروسته .
 7. دهغه توکو (اجناسو) او د ودانیزو چارو چوپړتیا وړاندې کول چې مخکې له مخکې یې وړاندوینه نه وي شوې او پّه سملاي توګه منځ ته راشي غوښتنه او   نرخ ټاکل .