مجله جاښ:

mobta

این مجله از سال 1370 هـ ش به این طرف به زبانهای، نورستانی، دری و پشتو به تیراژ1000 نسخه در 100 صفحه بر علاوه انعکاس فعالیت های دولت و وزارت، مقالات حقیقاتی درمورد نورستان باستانی به نشر میرساند، که در دو ماه یکبار چاپ میشود.