ریاست دفتر مقام

این ریاست دارای آمریت ها و مدیریت های عمومي ذیل می باشد:

آمریت ارتباط خارجه، آمریت اسناد و ارتباط، مدیریت عمومي پذیرش، مدیریت عمومي آرشیف ، مدیریت اسناد، مدیریت عمومي پاسپورت و ویزه و مدیریت عمومي تنظیم جلسات:

ریاست دفتر در تامین روابط فی مابین مقام وزارت وادارات مرکزی وولایتی وزارت وسایر ادارات دولتی وموسسات بین المللی جهت حل وفصل مسایل مطروحه درامور کاری وتطبیق اهداف وزارت سرحدات وقبایل رول مهمې دارد.

تکثیر فرامین، احکام مقام عالی ریاست جمهوری وتکثیر مصوبات شورای عالی وزیران به ریاست های مرکزی وتحقق وظایف سپرده شده توسط فورم، تحقق احکام وفرامین ومصوبات وارسال آن به مقامات ذیصلاح جهت اطمینان واجراات حفاظت ونگهداری اسناد اشد محرم، محرم، فرامین، احکام، مصوبات مسایل تخطی های سرحدی وتخریبات دریائی  درسرحدات، تحریر هدایات وپیشنهادات طبق هدایت مقام محترم وزارت به ادارات داخل وزارت وخارج از وزارت از وظایف ریاست دفتر میباشد.