آمریت واحد جندر

آمریت واحد جندر وزارت امور سرحدات و قبایل در سال ۱۳۹۹ رسمآ در تشکیل وزارت ایجاد ګردید، که تشکیل از یک بست آمریت یک بست کارشناس تطبیق پالیسی جندردوبست کارشناس آگاهي دهي و یک سمت کارشناس پلانگذاری و گزارش دهی می باشد، که اهداف عمده آن افزایش فیصدی زنان توانمندی زنان و گسترش جندر می باشد.

وظایف عمده آمریت جندر قرار ذیل است:

۱-تطبیق پالیسی برابری جندر و سایر پالیسی ها و ستراتیژي مربوط به جندر.

۲- تدوین ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی و آگاهی دهی.

۳- تدوین جلسات ربع وار هماهنگی با کارمندان وزارت.

۴- تدوین جلسات کمیته کاری منع آزار اذیت زنان و اطفال و رسیده گی به شکایت در جلسه کارمندان و همچنان تدوین برنامه های آگاهی دهی.