ریاست تفتیش داخلی وزارت

پیشنه تفتیش داخلی:

تفتیش داخلی به اساس مصوبه شماره 2644 مورخ 17/9/1359 شورای وزیران جمهوری افغانستان راجع به تأسیس تفتیش امورداخلی ادارات و مؤسسات دولتی، ادارات تفتیش داخلی در مراکز وزارت ها و ادارات مربوطه آن که واحد های تحت اثردارند از طرف وزارت و ادارات تأسیس می گردد.

پیشنه تفتیش داخلی در وزارت امورسرحدات و قبایل.

- تفتیش داخلی در وزارت امورسرحدات و قبایل، تحت عنوان (مدیریت عمومی تفتیش داخلی)  طبق بند(1) مصوبه شماره (8) مورخ 12/11/1383 مجلس عالی وزرا در تشکیل سال 1384 وزارت امورسرحدات و قبایل ایجاد و منظور گردیده است.

- تفیتش داخلی درتشکیل سال 1386 وزارت امورسرحدات و قبایل به ریاست، تحت عنوان ( بررسی و ارزیابی تفتیش داخلی) ارتقاء یافت.

- در سال 1390عنوان ریاست تغیر کرده، تحت عنوان( ریاست تفتیش داخلی) قرار گرفت.

تفتیش داخلی درسال 1399 درچوکات وزارت امورسرحدات و قبایل.

فرایند و حوزه کاری.

مدیریت اجرائیه

 • وارده و صادره مکاتیب.
 • ترتیب مکاتیب و  پیشنهادات.
 • ترتیب آجندای جلسه اداری.
 • فایل بندی و نگهداری اسناد طور منظم.
 • ترتیب فورم ف س 9 و ف س 8 .

آمریت تقیش مالی و حسابی.

 • بررسی های ( بعدی، جاری و فوق العاده) در مطابقت به مقرره تفتیش داخلی، تعلیمات نامه استندرد تفتیش داخلی، بادرنظرداشت سایرقوانین و اسناد تقنیی کشور با رعایت معیارات انستیتوت تفتیش داخلی از 33 واحد دومی و 13 واحد مرکزی امورسرحدات و قبایل.
 • رهنمایی و مشوره دهی جهت دستیابی به اثربخشی ، کارایی و بهره وری اداره تحت تفتیش.
 • بررسی دوسیه های که از جانب مامورین ضبط قضایی احاله می گردد.
 • پیگیری حضوری به اساس مشاهده عینی از سفارشات اداره عالی تفتیش و ریاست تفتیش داخلی.

مدیریت عمومی نظارت و ارزیابی.

 • ارزیابی و تحلیل گزارشات مفتشین در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
 • ارایه رهنمود اصلاحی جهت بهره وری اداره تحت تفتیش.
 • تعقیب و پیگیری رهنمود اصلاحی اداره عالی تفتیش و ریاست تفتیش داخلی از اداره تحت تفتیش.
 • نظارت و ارزیابی از اجراات امور واحد های مرکزی و ولایتی.

کارشناس اطمینان از کیفیت.

 • کارشناسی کمی و کیفی اجراات شعبات و گزارشات مفتشین و یا هیئت موظف ریاست تفتش داخلی.