موضوع: در مورد اعلان داوطلبی (101) قلم و سایل برقی.

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1402/NCB/OPT/G.014).

وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (101) قلم وسایل برقی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را بطور سافت در (فلش) از آمریت تدارکات اداره مربوطه بدست آورده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی روز  چهارشنبه مورخ  24/03/1402 راس ساعت (1:30) بعد ازظهر که ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد. درصندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی راس ساعت (2:00) بعد از ظهرحاضر گردند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفربه صورت گرنتی بانکی ویا پول نقد مبلغ (220،000) دو صدو بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به روز چهار شنبه مورخ 24/03/1402 در ریاست تدارکات تدویر میگردد.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۳ - ۱۰:۱۸
Background image

موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ بادی پاس، روغنیات و فلترباب وسایط و جنراتور ها .

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.002).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۷ - ۹:۴۴
Background image

موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ تهیه وتدارک کتب و مجلات.

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.008).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۷ - ۹:۴۲
Background image

موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ تهیه وتدارک ادویه جات و تجهیزات انجنیری برای لیسه های سه گانه و و زارت.

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.013).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر . . .

Back to tenders