موضوع: در مورد اعلان داوطلبی (101) قلم و سایل برقی.

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1402/NCB/OPT/G.014).

وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (101) قلم وسایل برقی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را بطور سافت در (فلش) از آمریت تدارکات اداره مربوطه بدست آورده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی روز  چهارشنبه مورخ  24/03/1402 راس ساعت (1:30) بعد ازظهر که ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد. درصندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی راس ساعت (2:00) بعد از ظهرحاضر گردند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفربه صورت گرنتی بانکی ویا پول نقد مبلغ (220،000) دو صدو بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به روز چهار شنبه مورخ 24/03/1402 در ریاست تدارکات تدویر میگردد.