تاریخچه مختصر لیسه عالی نمونوی کوچی ها

به منظور انکشاف متوازن  تعلیم وتربیه  و فراهم ساختن زمینه آموزش برای فرزندان کوچی ها سنگ تهداب لیسه عالی نمونوی کوچی ها  در سال 1396هـ ش در چوکات ریاست مستقل کوچی ها در ولایت هرات گذشته شد و لیسه نامبرده در سال 1398 رسما به فعالیت آغاز نمود.
لیسه عالی نمونوی کوچی ها از سال تاسیس الی سال 1401هـ.ش  در چوکات ریاست انسجام امور کوچی ها  فعالیت می نمود، با حاکمیت امارت اسلامی ویکجا شدن ریاست مستقل کوچی ها با وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل لیسه نامبرده مربوط به این وزارت گردیده وتا اکنون به فعالیت خود ادامه میدهد.
در مجموع به تعداد (305) تن شاگرد  در این لیسه تحت آموزش و پرورش قرار دارند.
تشکیل اداری لیسه عالی نمونوی کوچی ها:
تشکیل آن به (32) تن کارمند می رسد، که از جمله هفت تن آن کارمندان اداری، (17) تن استاد و (8) تن پرسونل خدماتی می باشد. 
بخش صحی:
در تشکیل لیسه عالی نمونوی کوچی ها یک داکتر وجود دارد، که خدمات صحی را برای متعلمین لیسه متذکره ارایه می نماید و ادویه مورد نیاز صحی این لیسه از سوی وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل تهیه می گردد.
بخش تدریسی:
میتوت ونصاب درسی لیسه نمونوی کوچی ها به اساس قوانین ولوایح وزارت معارف په پیش میرود، هم چنان کتاب های درسی ودیگر قرطاسیه باب مطبوع وغیرمطبوع، نتایح و شهادت نامه های شاگردان مربوط به وزارت معارف می باشد. 
استادان لیسه نامبرده به موافقه وزارت معارف از جانب وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل استخدام می گردند.
لیسه عالی نمونوی کوچی ها شش صنف درسی و هفت اطاق لیلیه دارد.
بخش لیلیه:
مواد خوراکی و لوژیستیکی شاگردان لیسه متذکره به وقت و زمان معین آن از سوی وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل اکمال می گردد، لیلیه این لیسه از سوی یک تن مدیر و (2) تن استادان مجرب اداره می شود.
بخش ورزشی:
به هدف بلند بردن توانایی فزیکی متعلمین سهولت های ورزشی برای شاگردان لیسه نامبرده فراهم شده است.
به اثرسعی وتلاش منسوبین این لیسه تیم های فوتبال، فوتسال، باسکیتبال  و کرکت در لیسه نامبرده ایجاد گردیده است.