تاریخچه مختصر لیسه عالی وکیل محمد جان کوچی

به ادامه اعمار مکاتب جهت فراهم ساختن زمینه  تعلیم و تربیه برای جوانان و نوجوانان کشور، سنگ تهداب لیسه عالی وکیل محمد جان کوچی در سال 1343 در ساحه دشمن صاحب شش کیلومتری مرکز ولایت غزنی گذاشته شد.
لیسه عالی محمد جان کوچی از سال تاسیس الی سال 1396 هـ.ش در چوکات وزارت معارف  فعالیت می نمود، اما در سال 1396   به هدف انکشاف متوازن  تعلیم و تربیه  و مساعد ساختن زمینه آموزش برای فرزندان کوچی ها به اساس حکم ریاست جمهوری وقت، لیسه عالی وکیل محمد جان کوچی از بدنه وزارت معارف جدا شده و مربوط ریاست مستقل انسجام امورکوچی ها گردید..
با پیروزی امارت اسلامی افغانستان و به اساس فیصله کابینه، ریاست مستقل کوچی ها با وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل مدغم شد اکنون لیسه متذکره مربوط به این وزارت می باشد.  
 لیسه وکیل محمد جان کوچی ظرفیت جذب (250) تن متعلیم را بطور لیلیه دارا می باشد، که اکنون در آن لیسه (1100) تن شاگرد طور نهاری و لیلیه تحت آموزش و پرورش قراردارند.
تشکیل اداری لیسه عالی وکیل محمد جان کوچی:
تشکیل این لیسه در سال 1402 هـ.ش به (36) تن کارمند میرسد، که از جمله هفت تن کارمند اداری، (23) تن معلم و (6) تن پرسونل خدماتی می باشد.
بخش تدریسی:
نصاب درسی لیسه عالی وکیل محمد جان کوچی  به اساس قوانین ولوایح وزارت معارف به پیش برده می شود، هم چنان کتب درسی و قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع آن  از سوی وزارت معارف تهیه می شود، نتایج وشهادت نامه های شاگردان نیز مربوط به  وزارت معارف می باشد. 
معلمین لیسه نامبرده از طرف وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل به موافقه وزارت معارف استخدام می شوند.
بخش صحی:
در تشکیل لیسه عالی وکیل محمد جان کوچی  یک بست داکتر وجود دارد، تهیه سامان آلات طبی وادویه مورد ضرورت صحی این لیسه به ذمه وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل میباشد.
بخش لیلیه:
مواد خوراکی و لوژیستیکی شاگردان لیسه متذکره به وقت و زمان معین ازجانب وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل اکمال می گردد، بخش لیلیه این لیسه از سوی یک تن مدیر اداره می شود.
بخش ورزشی:
به هدف بلند بردن توانایی فزیکی متعلمین لیسه، سهولت های ورزشی برای شاگردان این لیسه فراهم شده است.
به اثرسعی وتلاش مسؤلین لیسه تیم های فوتبال، فوتسال، باسکیتبال  و کرکت در لیسه نامبرده ایجاد گردیده است.