د بشري زېرمو ریاست

دغه ریاست څلور آمریتونه لري، چې په لاندې ډول دي:

 1. د کارکوونکو آمریت
 2. د سوانح آمریت
 3. د استخدام آمریت
 4. د ظرفیتونو د پراختیا آمریت

د بشري زېرمو ریاست په ټولیزه توګه لاندې دندې تر سره کوي:

 1. په اداره کې د انساني ځواک روزنه او جذب
 2. د شرایطو وړ کارکوونکو د شتمینو د ثبت فورم راټولولو او دمقام دفتر له لارې د چارو ادارې ته د هغو لیږل
 3. د ټولو کارکوونکو شکایتونو او ستونزو ته رسیدنه
 4. د روزنیزو ورکشاپونو له لارې د کارکوونکو د وړتیاوو لوړول
 5. هر کال د وزارت د تشکیل طرحه او ترتیب
 6. کارکوونکو لپاره د سوانحو دفتر جوړول
 7. د بشري زېرمو ریاست د معلوماتو د انسجام سیستم رامنځته کول.