موضوع: در مورد اعلان داوطلبی (191) قلم وسایل حفظ ومراقبت وتجهیزات دفتری .

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1402/NCB/OPT/G.012).

وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (191) قلم وسایل حفظ و مراقبت و تجیهزات دفتری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را بطور سافت در (فلش) از آمریت تدارکات اداره مربوطه بدست آورده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی روز  سه شنبه مورخ  23/03/1402 راس ساعت (1:30) بعد ازظهر که ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد. درصندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی راس ساعت (2:00) بعد از ظهرحاضر گردند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفربه صورت گرنتی بانکی ویا پول نقد مبلغ (420،000) چهار صدو بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به روز سه شنبه مورخ 23/03/1402 در ریاست تدارکات تدویر میگردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۹:۱ کابل
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۶ کابل
Background image

Back to tenders