د جندر واحد آمریت

دغه څانګه په ۱۳۹۹ کال کې رسمآ د وزارت په تشکیل رامنځته شوه، چې یو آمریت، د جندر د پالیسی د تطبیق یو کارپوه، د عامه پوهاوي دوه بسته (کارپوهان) او یو د پلان جوړونې او رپوټ ورکولو بستونه لري.
ددغه آمریت عمده موخه په اداره کې د ښخو د ګومارنې سلنې او وړتیاوو لوړول، د ښځو او د جندر پراختیا ده.
د جندر آمریت دندې:
د جندرپالیسۍ د تساوي او په جندرپورې اړوند د نورو ستراتيژیو او پالیسیو تطبیق

د ښځو او ماشومانو د ځورولو د مخنیوي کمټې غونډو جوړول اواو دکارکوونکو په غونډو کې د ښځو او ماشومان ځورونو ته رسیده ګی

د عامه پوهاوي او روزنیزو ورکشاپونوجوړول

د وزارت له کارکوونکو سره د جندر د تساوي دری میاشتنیو غونډو جوړول