تاریخچه

در زمان امیر شیر علی خان و امیر عبدالرحمن خان در تمام جغرافیای افغانستان اداره تنظیم امور قبایل وجود داشته که تنها برای کارهای قبایلی اختصاص داده شده بود.

در سال 1300 خورشیدی مطابق 1921 میلادی در دوره زمامداری شاه امان الله خان غازی در تشکیل قلم مخصوص صدارت عظمی رسماً مدیریت امور قبایل ایجاد گردید. این مدیریت در سال 1309 خورشیدی در زمان حکومت محمد نادرشاه در چوکات تشکیل صدارت عظمی به مدیریت عمومی ارتقاء نمود.

در سال 1326 هجری خورشیدی مطابق 1947 میلادی در زمان صدارت شاه محمود خان ریاست قبایل ایجاد گردید.

در 19 ماه سنبله سال 1332 خورشیدی مطابق 6 سپتمبر 1953 میلادی در زمان صدارت محمد داود خان تحت نام ریاست مستقل قبایل در چوکات کابینه عرض اندام نمود.

در سال 1352 خورشیدی در زمان محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان ریاست مستقل قبایل به وزارت ارتقاء نموده و بنام وزارت سرحدات و قبایل مسما گردید.

نام این وزارت در ماه اسد سال 1360 خورشیدی به وزارت امور اقوام و قبایل تغیر داده شد.

قابل ذکر است که در زمان حکومت حامد کرزی دوباره بنام وزارت امور سرحدات و قبایل و در سال 1401 خورشیدی به اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان بنام وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل مسمی گردید.