ریاست بررسی سرحدات

 این ریاست دارای تشکیل ذیل می باشد:

  • ریاست
  • معاونیت
  • آمریت تحلیل وارزیابی
  • آمریت توپوگرافی
  • مدیریت اجرائیه

میباشد . همچنان درتمام ولایات سرحدی یک نفر افسر بحیث کارشناس تنظیم بررسی سرحدات ایفای وظیفه مینماید.

وظایف عمده اینریاست :

  • بررسی سرحدات رسمی وامتداد خط فرضی دیورند .
  • بررسی ها شامل ، تخطی های سرحدی ، تخریبات دریاها سرحدی ،  راه های عبوری غیرمجاز درسرحدات کشور .

وهمچنان هماهنگی دروظایف به ارگانهای ذیصلاح درتشریک مساعی میباشند.