چاپي رسنۍ

د وزارت د درې ګونو لېسو پایلې

هموطن مجله 133 مه ګڼه کال 1402

جرګه مجله 121 مه ګڼه کال 1402

هموطن مجله 130 مه ګڼه کال 1402

جرګه مجله 118 مه ګڼه کال 1402

جرګه مجله 117 مه ګڼه کال 1401