ریاست پلان و پالیسی

ریاست پلان وپالیسی شامل بخش های زیر میباشد:

۱- آمریت پروژه های انکشافی که تحت اثر آن دو پروژه خدماتی وزارت به اسم های (BTMIS و Mobta Reform) نیز فعالیت دارد.

۲- آمریت طرح و تدوین پلان وپالیسی.

۳- آمریت نظارت وارزیابی.

۴- آمریت MIS

۱- ریاست مکلف به جمع آوری پلان های واحدهای مربوطه وزارت به منظور توحید، اولویت بندی، مشخص نمودن شاخص ها ایجاد کمیته بازنگری واخذ منظوری مقام محترم در پلان عمومی سالانه وزارت مطابق اهداف و استراتیژی وزارت امورسرحدات وقبایل

۲- ریاست مکلف به طرح ریزی برنامه های اجتماعی، فرهنگی ، تعلیمی بوده تا بعداز منظوری مقام محترم وزارت از طریق واحدهای دومی وزارت در ساحات قبایلی تطبیق گردد.

۳- ریاست مکلف به طرح ریزی پلان استراتیژی وزارت و انجام ( Pest Analysis و Swat analysis ) طور سالانه بوده تا پلان استراتیژیک بشکل بهتر آن تطبیق گردد.

۴- ریاست مکلف است تا در واحد های دومی ومربوطه وزارت نیاز سنجی ها را براه اندازد و پالیسی های لازم را برای ساحات مورد نیاز طرح ریزی کرده و منظوری مقام محترم وزارت را جهت تطبیق آن اخذ نماید.

۵- ریاست مکلف به مطالعه استراتیژی وزارت طبق نیازمندی های جدید بوده تا مشوره های لازم را جهت تعدیل یا غنی سازی آن به مقام وزارت ارایه بدارد.

۶- ریاست مکلف به بازنگری و نظارت دوامدار از پلان ها ، پالیسی ها ، استراتیژی وزارت به منظور موثریت آنها میباشد.

۷- ریاست مکلف به ارزیابی اجراات واحد های مربوط مطابق پلان های مطروحه وزارت جهت تطابق اجراات مطابق پلان میباشد.

۸- گزارش گیری از واحدهای اولی و دومی وزارت وگزارش دهی از فعالیت ها و دست آورد های وزارت طور هفته وارد، ربعوار وسالانه بعداز تحلیل وتوحید به مقامات ذیصلاح وادارات ذیربط.

۹- ریاست مکلف به دریافت نیازهای ساختمانی وزارت، پیشنهادات مبتنی بر اعمار وایجاد تعمیرات واحد های دومی، مشخص نمودن بودجه تخمینی تمام پروژه های ساختمانی، اجرای امور متفرقه ترمیمات ساختمانی در مرکز و واحد های دومی ، نظارت از روند اعمار و پروژه های انکشافی در مرکز وولایات، دیزاین نقشه ها و لست مشخصات قبل از پروسه تدارکاتی و در صورت ضرورت تست خاک، همکاری وزارت شهرسازی واراضی و تنظیم ومدیریت پروژه های خدماتی میباشد.

۱۰- ریاست مکلف است تا ساحات که نیاز دارد سیستم مدیریت شان از کلاسیک به مدرن تغیر کند مشخص نماید.

۱۱- ریاست مکلف به ایجاد سیستم مدیریت معلومات ونظارت از سیستم های ایجاد شده میباشد.

۱۲- جمع آوری معلومات وارقام احصائیوی اقتصادی، گرافیکی واجتماعی جهت مدیریت سیستم معلومات.

۱۳- ریاست مکلف به ارایه گزارش به معینیت مسلکی ومقام محترم وزارت از چگونگی اجراات وفعالیت های مبوط طور هفته وار، ربعوار و سالانه میباشد.

۱۴- ریاست مکلف به ارایه مشوره های سودمند مسلکی طرز تطبیق پلان های وزارت به واحد های مرکزی و ولایتی وزارت میباشد.

۱۵- سایر وظایف سپرده شده از طرف مقامات عالی وزارت فوقاْ جواب ارایه گردد.

پروژه های ریاست پلان و پالیسي: اینریاست هم اکنون از پروژه های تعمیر مدیریت تورخم و تعمیر تالار جرګه ها نظارت می کند