لست پروژه ها و قرارداد های عقد شده سال مالی 1399

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ریاست پلان وپالیسی در سال مالی ۱۳۹۹ به تعداد سه پروژه ساختمانی ودو پروژه خدماتی تحت کار دارد

  1.  پروژه اعمار دوعدد ذخیره آب لیسه پیرمحمد کاکر که از بودجه انکشافی دولت افغانستان تمویل میگردد به مبلغ 16000000 افغانی پول منظوری داشت که پروژه از تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ الی ۱۹/۰۳/۱۴۰۰بمدت یکسال به مبلغ 15989989افغانی عقد قرارداد گردیده است که پروژه متذکره 92% پیشرفت فزیکی دارد و90 % بودجه آن مصرف گردیده است  .
  2.  پروژه اعمار تالار جرگه ها ومهمانخانه ریاست امور سرحدات وقبایل ولایت خوست که از طرف کشور دوست هندوستان تحت پروگرام (HICDP) تمویل میگردد که از تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۸ الی ۲۰/۰۸/۱۳۹۹با شرکت ساختمانی پریموس عقد قرار داد گردیده است پروژه متذکره 70% پیشرفت فزیکی دارد و60%  بودجه آن مصرف گردیده است
  3.  پروژه اعمارمدیریت  تورخم ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت ننگرهار که از طرف کشور دوست هندوستان تحت پروگرام (HICDP) تمویل میگردد کار آن جریان دارد پروژه متذکره از تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۸ الی ۲۰/۹/۱۳۹۹ با شرکت ساختمانی حضرت افغان عقد قرار داد گردیده است فعلآ کار پروژه به طورنورمال  جریان دارد که پروژه  (75%) پیشرفت فزیکی دارد و 70% بودجه آن بمصرف رسیده است .
  4.  پروژه مدیریات اطلاعات سرحدات وقبایل (BTMIS) یک پروژه خدماتی که از بودجه دولت افغانستان تمویل میگردد تا اکنون 77% بودجه آن مصرف گردیده است
  5.  پروژه موبتا ریفورم (MOBTA REFORM) یک پروژه خدماتی که از بودجه دولت افغانستان تمویل میگردد تا اکنون 82%  بودجه آن مصرف گردیده است .

مجموعآ بودجه انکشافی الی اکنون 75% تطبیق گردیده است .

mobta

mobta

mobta

mobtamobta