ریاست تحقیق و مطالعات:

mobta

این ریاست دارای تشکیلات ذیل می باشد:

به شمول ریاست ، مدیریت اجرائیه، مامور اجرائیه ، مدیریت عمومی انسجام توپوګرافی، مدیریت توپو ګرافی، آمریت بورد محقیقین، محقیقین قبایلی و سرحدی ، مدیریت کتابخانه، مامور کتابخانه و متمد کتابخانه را دارا میباشد.

تعریف و مفهوم مشکل جدی و همیشگی که در پروسه تاریخ معاصر افغانستان تا بیان شده است و حکومت های گذشته هم از حل های مناسب آن ناتوان بوده ، سرحدات، قبایل، خط فرضی دیورند، مواظبت اتباع جدا شده و حفظ مناسبات لازم است، ولی مسولین اسبق و حالیه دولت های افغانستان تلاش ورزیده که جهت حل معضله یاد شده یک تعداد ادارات دولتی و سکتوری، مراکز، بنیادی و ادارات مطالعاتی، تحقیقی، کادری و تخصصی را ایجاد نماید تادر مورد موضوعات یاد شده معلومات جمع اوری و کشور را به اهداف بزرګ برساند.

در تشکیل وزارت امور سرحدات و قبایل هم ریاست تحقیق و مطالعات جهت تطبیق همین اهداف ایجاد ګردیده و منطق کار و تعریف موجودیت ان از این بهتر نه میتوان بیان نمود، که بتواند در مورد تطبیق پالیسی و ستراتیژی این ریاست به مقام وزارت اسناد بهتر را ارائیه به استناد ان پلان های انکشافی را طرح و عملی نمائید.

دید گاه ریاست تحقیق و مطالعات:

چهره اصلی کلتوری، اقتصادی،سیاسی علمی و تاریخی زندګی اقوام و قبایل، خط فرضی دیورند و سرحدات کشور را بر ملا نموده ودر مورد برای تحقیق و مطالعات وسیع زمینه را فراهم نمایند

ماموریت:  تحقیق مدارک و اسناد تاریخی در مورد مردم، مناطق سرحدی،سرحدات و اقوام افغانستان، استفاده از تمام راه های قانونی و حقوقی جهت تحقیق و مطالعه که بتواند در پیشبرد این ماموریت کارا و موثر باشد.

اهداف:

۱- مطالعه و تحقیق در مورد قبایل و خط فرضی دیورند.

۲ – انجام تحقیقات وسیع در مورد اقوام هر دو طرف و خط فرضی دیورند.

 ۳ –تحقیق سرحدات رسمی کشور ، وضعیت فعلی و اسبق خط فرضی دیورند به استناد اسناد دقیق.

۴- حمایت و تشویق نویسنده ګان هر دو طرف خط فرضی دیورند جهت انکشاف افکار ملی.

۵- تشخص مشکلات بنیادی قبایل، در مورد تحقیق و ارایه راه حل ها.

وظایف و مسولیت ها: - ترتیب و تطبیق پروژه های تحقیقی مربوط به خط فرضی دیورند،سرحدات و قبایل،

مطالعه همه جانبه در مورد زندګی ساکنین مناطق قبایلی.

 - مطالعه همه جانبه در مورد حالات بخش های تعلیمی،صحی،فرهنګی مردم جوار خط فرضی دیورند و مناطق قبایلی.

 - مطالعات در مورد جنګ و خشونت در مناطق همجوار خط فرضی دیورند و قبایل

 - مطالعات در مورد بخش های حقوقی و قضایی مناطق قبایلی و خط فرضی دیورند

- مطالعه و تحقیق راجع به وضعیت سیاسی فعلی و موقف تاریخی خط فرضی دیورند.

- تحقیق و مطالعه راجع به ترویج تفکر ملی افغانیت در قبایل.

- تدویر سیمینار های علمی، ورکشاپ های تحقیقی راجع به موضوعات فرهنګی، سیاسی و ملی افغانستان بزرګ و تاریخی.

- انجام مطالعات سیاسی و تحقیقاتی در مورد مسایل اتنیکی و سیاسی منطقوی.