ریاست تکنالوژی معلوماتی

mobta

ریاست تکنالوژي معلوماتي که قبلا آمریت بود در سال ۱۳۹۵ به ریاست ارتقا نمود و هدف آن عرضه ارایه خدمات انترني به کارمندان و آوردن سهولت در امور تکنالوژي و معلوماتي میباشد

ریاست تکنالوژی دارای دو آمریت شبکه  و آمریت هارد ویر و سافت ویر میباشد.

وظایف عمده این ریاست عبارت اند از اداره، رهبری وکنترول تمام امور ریاست تکنالوژی معلوماتی سافت ویرهای وزارت و پروژه های وزارت امور سرحدات وقبایل.

هچنان عرضه خدماتي انترنتي به کارمندان،  وارسی وسایل تکنالوژی معلوماتی و فعال نګهداشتن متدام آن به منظور عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی برای شعبات مربوط وزارت، مدیریت توسعه مراقبت و نګهداری از وضعیت شبکه های مرکزی و ولایتی وزارت به منظور عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی میباشد .