ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

mobta

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه دارای ۴ آمریت، دو مدیریت عمومی، دو مدیریت عادی می باشد که ذیلا بیان می گردد:
۱: آمریت نشرات، آمریت مجله جرگه، آمریت مجله هموطن، آمریت مجله جاش، مدیریت عمومي توزیع طبع و نشر، مدیریت عمومي ارتباط عامه و مدیریت ویب سایت و کارشناس اطلاع رسانی ومدیریت اجراییه می باشد.

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  وزرات امور سرحدات وقبایل که قبلا به نام ریاست نشرات و امور فرهنگی یاد میشد یکی از دیپارتمنت های عمده وزارت امور سرحدات وقبایل  به شمار میرود که مسؤول انعکاس فعالیت های بیشتر وزارت، شرکای کلیدی و اقشار مختلف کشور از طریق نشر مجلات، جراید و کتب گونه گون، ویب سایت، فیسبوک و راه اندازی محافل، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ترویج فرهنگ اتحاد و برادری  بین اقوام و قبایل ساکن در کشور است و اعتبار و هویت وزارت را در سطح ملی، منطقوی و بین المللی  بالا میبرد.

این ریاست همیشه تلاش نموده است تا شبکه خود را با اقشار مختلف جامعه، رسانه ها و ادارات دولتی از طریق گردهمائی های اجتماعی، محافل سیاسی و فرهنگی و معلوماتی تقویت و گسترش بخشد.

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور سرحدات  قبایل  با برگزاری جلسات، سیمینار ها و محافل رسمی فرهنګی و اجتماعی، طرح و دیزاین بروشورها، چاپ مجلات، جراید و کتب  مختلف، تهیه وترتیب خبرنامه ها، غنی سازی ویب سایت و فرستادن ایمیل با درنظرداشت استفاده از میکانیزم مؤثر ارتباطات در بین مردم، رسانه ها، تمویل کننده گان و دولت اسلامی افغانستان دید و اعتبار ریاست وزارت  امور سرحدات اقوام وقبایل را منعکس و برجسته میسازد

معرفی مختصر مجلات و جراید

مجله جرگه: اولین نشریه ارگان نشراتی وزارت امورسرحدات وقبایل درسال 1361 تأسیس گردیده واکنون به منظورآگاهی افکارعامه با نشر وچاپ نمودن مقالات اجتماعی، سیاسی، ادبی، اشعار،  گزارش ها وتشریح وتوضیح اهداف دولت واستراتیژی این وزارت در(100) صفحه با تیراژ (3000) سه هزار شماره در هر سه ماه یکبار به نشرمیرسد

مجله هموطن: این مجله در 100 صفحه به تیراژ 2000 شماره در هر سه ماه یکبار به هشت لسان دری، پشتو، ازبکی،  ترکمني، پشه یی،  نورستانی،  پامیري،  ګجری به منظور آګاهی افکار عامه و غنامندی لسانهای کشور به چاپ میرسد

مجله جاش: این مجله از سال 1370 هـ ش به این طرف به زبانهای، نورستانی، دری و پشتو به تیراژ1000 نسخه در 100 صفحه بر علاوه انعکاس فعالیت های دولت و وزارت، مقالات درمورد نورستان باستانی به نشر میرساند و به شکل ربعوار به نشر می رسد.

جریده تارا: این جریده در سال 1370 تاسیس ودرچوکات وزارت امورسرحدات وقبایل جهت غنامندی فرهنگی قوم پشه ئی به تیراژ 500 نسخه دریک ماه اقبال چاپ می یابد.

مدیریت ویب سایت: این مدیریت در سال ۱۳۹۳ رسما در تشکیل ریاست اطلاعات وارتباط عامه جهت انعکاس فعالیت های وزارت امور سرحدات و قبایل ایجاد شد ناگفته نباید گذاشت که این ریاست طبق قانون دسترسی به اطلاعات با ایجاد نمودن مرجع اطلاع رسانی همواره به متقاضیان و رسانه های مختلف اطلاعات می دهد.