سکرتر مسوول مجله جاش

mobta-af
Tue, Jul 27 2021 1:56 PM
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:   سکرتر مسوول مجله جاش

بست         :  ۴

وزارت / اداره: وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش مربوط: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی