تارا جریده:

هره میاشت په پشه یي ، پښتو او دري ژبو د ۵۰۰ نسخو په تیراژ د پشه یي خلکو د پوهاوي او د پوهې کچې د لوړو لو په موخه د علمي ، ادبي ، فرهنګي ، اقتصادي او ښوونیزو مطالبو په خپرولو سره چاپ او خپریږي