تعریف جرگه:

 

mobta

جرگه به نشست تاریخی و عنعنوی افغانان اطلاق می شود که از زمانه های دور به این طرف مردم افغانستان با استفاده از آن مشکلات اجتماعی، قومی، ملی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و حتی جنجال های مذهبی، مشکلات و تنش ها و خشونت های خویش را حل و فصل کرده و تصامیم قاطع و سازنده را گرفته اند.

در طول تاریخ ما دو نوع جرگه داریم که یکی  آن به نام سبها و دیگر آن به نام سمیتی نامیده می شود.

سبها Sabha معمولا جرگه قریه یی بود که محاسن سفیدان و بزرگان در آن شرکت می کردند و به منظور حل و فصل جنجال ها به سطح قریه جات تصمیم می گرفتند.

و سمیتی Samiti  لویه جرگه بود که ربط به موضوعات مهم کشوری داشت که در باره سرنوشت کشور و بعضی موارد مهم دیگر تصامیم اتخاذ می کرد. در سمیتی پادشاه هم شرکت می کرد و گاهی اوقات برای انتخاب بزرگ و یا پادشاه کشور نیز تصمیم گرفته می شد.